Μαγνητική Τομογραφία (βιβλίο)

Σύγχρονο και διδακτικό

Ένας πρακτικός οδηγός που παρουσιάζει μια ξεκάθαρη εισαγωγή στις βασικές αρχές της μαγνητικής τομογραφίας (MRI) χωρίς κανένα προαπαιτούμενο γνώσεων. Ο συγγραφέας, ένα αναγνωρισμένος εκπαιδευτικός που έχει διδάξει το αντικείμενο για πολλά χρόνια, κατάφερε να γράψει ένα ευκολονόητο κείμενο εμπλουτισμένο με πλούσιο εικονογραφικό υλικό. Η πλούσια έγχρωμη εικονογράφηση σε συνδυασμό με το πλήθος των animations και το εύληπτο κείμενο, επιτρέπουν στον αναγνώστη να αποκτήσει μια σε βάθος γνώση του αντικειμένου χωρίς την χρήση μαθηματικών.

Ένα βιβλίο σχεδιασμένο για να αποτελεί γρήγορο βοήθημα για τον φοιτητή, τον τεχνολόγο, τον ειδικευόμενο, τον ακτινολόγο, τον ακτινοφυσικό, τον ιατρό και κάθε επαγγελματία με ενδιαφέροντα στην μαγνητική τομογραφία.

Κύρια χαρακτηριστικά

 1. 1

  Παρουσιάζει πολύπλοκα θέματα με πλήθος παραδείγματα και αναλογίες, πλούσια έγχρωμη εικονογράφηση και εκπαιδευτικά animations υψηλής ποιότητας τα οποία είναι άμεσα διαθέσιμα μέσω internet (web companion).

 2. 2

  Δίνει έμφαση σε πρακτικά θέματα που σχετίζονται με την υλοποίηση της εξέτασης χρησιμοποιώντας υψηλής ποιότητας κλινικά παραδείγματα.

 3. 3

  Καλύπτει όλες τις σύγχρονες τεχνολογικές εξελίξεις στον τομέα με ανεξάρτητα κεφάλαια για την παράλληλη απεικόνιση, την μαγνητική τομογραφία υψηλού πεδίου και τις τεχνικές λειτουργικής απεικόνισης.

Μόλις
κυκλοφόρησε!
Σε έντυπη μορφή 17x24 cm,
384 σελίδες,
600 έγχρωμες εικόνες
Με πρόσβαση στα
animations μέσω
 • Διαδραστικά animations
  Χαρακτηριστικά εικονίδια
  σε όλο το βιβλίο παραπέμπουν
  σε πλούσια animation,
  άμεσα διαθέσιμα στο
  web companion


  Τα animations για την
  υψηλή τους ποιότητα
  βραβεύτηκαν με βραβείο
  Με όλες τις σύγχρονες εξελίξεις
  Εξηγούνται όλες
  οι νέες ακολουθίες
  και οι σύγχρονες τεχνικές
  που χρησιμοποιούνται ευρέως
  στην σύγχρονη κλινική πράξη
  Η παράλληλη απεικόνιση κατανοητά!

  Αναλυτικά περιεχόμενα

  Η ύλη έχει οργανωθεί χρηστικά σε βασικές αρχές και σε προχωρημένα θέματα. Κάθε κεφάλαιο εξηγεί τα "γιατί" και τα "πως" πίσω από την μαγνητική τομογραφία της κλινικής πράξης. Οι βασικές αρχές παρουσιάζονται βήμα-βήμα με πλήθος παραδείγματα και αναλογίες για την κατανόηση και της πιο πολύπλοκης έννοιας. Δίνεται μεγάλη έμφαση να καταλάβει ο αναγνώστης πώς οι αλλαγές στις διαφόρους παραμέτρους επηρεάζουν την ποιότητα της εικόνας και τον χρόνο συλλογής δεδομένων.

  .

  Μέρος Ι. Βασικές αρχές

  Βασικά τμήματα μαγνητικού τομογράφου

      Μαγνήτης

      Πηνία ραδιοσυχνότητας

      Πηνία βαθμίδας

      Εξεταστική κλίνη

      Βοηθήματα διαχείρισης του ασθενούς

      Κονσόλα χειρισμού

      Υπολογιστές

  Ασφάλεια

      Ζώνες ασφαλείας

      Στατικό μαγνητικό πεδίο

      Ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία πηνίων ραδιοσυχνότητας

      Χρονικά μεταβαλλόμενα βαθμιδωτά πεδία

      Αντιμετώπιση εκτάκτων καταστάσεων

  Διαδικασία της εξέτασης

      Προετοιμασία του ασθενούς

      Τοποθέτηση του ασθενούς

      Πρωτόκολλο εξέτασης

  Διαμήκης μαγνήτιση

  Εγκάρσια μαγνήτιση

  Χαλάρωση της μαγνήτισης

  Ανάκληση του σήματος FID

      Παλμός 180°

      Εφαρμογή πηνίου βαθμίδας

      Ακολουθία παλμών
  Παράμετροι αντίθεσης

      Χρόνος TR και αντίθεση

      Χρόνος TΕ και αντίθεση

  Βάρος εικόνας

      Εικόνα βάρους Τ2 (T2W)

      Εικόνα βάρους PD (PDW)

      Εικόνα βάρους Τ1 (Τ1W)

      Μικρό TR και μεγάλο ΤΕ

  Τεχνική παραθύρου

  Βάρος εικόνας στην SE

      Παράμετροι αντίθεσης στην SE

      Εικόνα SE T1W

      Εικόνα SE T2W

      Εικόνα SE PDW

      Αναγνώριση του βάρους εικόνας

  Βάρος εικόνας στην GE

      Μικρή γωνία πρόσπτωσης

      Χρήση πηνίου βαθμίδας

      Μαγνητική επιδεκτικότητα

      Παράμετροι αντίθεσης στην GE

      Εικόνα GE T1W

      Εικόνα GE T2*W

      Εικόνα GE PDW

  Μέσα σκιαγραφικής αντίθεσης

      Παραμαγνητικά ΜΣΑ με εξωκυττάρια διάχυση

      Παραμαγνητικά ΜΣΑ με ηπατοκυτταρική ειδικότητα

      Υπερπαραμαγνητικά ΜΣΑ με ηπατοκυτταρική ειδικότητα

      ΜΣΑ για την μελέτη του εντέρου
  Επιλογή τομής

  Κωδικοποίηση φάσης

  Κωδικοποίηση συχνότητας

  Βήματα κωδικοποίησης φάσης

  Διάγραμμα ακολουθίας παλμών
  Δειγματοληψία

      Θεώρημα Nyquist

      Εύρος συχνοτήτων δέκτη rBW (receiver bandwidth)

  Χώρος δεδομένων

  Κ-χώρος

      Ταχύς μετασχηματισμός Fourier (FFT)

      Εικόνα magnitude

      Χαρακτηριστικά Κ-χώρου

      Αριθμός διεγέρσεων (NEX)

  Τεχνικές πρόσκτησης δεδομένων

      2D sequential-slice τεχνική

      2D multislice τεχνική

      3D single-slab τεχνική

      3D multi-slab τεχνική

      Χρόνος συλλογής δεδομένων

  Τροχιές πλήρωσης του Κ-χώρου

      Ευθύγραμμη (rectilinear) τεχνική

      Echo planar τεχνική

      Radial τεχνική

      Spiral τεχνική

  Επιλογές πλήρωσης του Κ-χώρου

      Half Fourier

      Reduced matrix

      Rectangular FOV

      Partial echo
  Ακολουθία παλμών Spin Echo (SE)

  Ακολουθία παλμών Multi-echo SE

  Ακολουθία παλμών Fast Spin Echo (FSE)

      Πλεονεκτήματα

      Μειονεκτήματα

  Ακολουθία παλμών FSE Variable Flip Angle

  Ακολουθία παλμών Multi-echo FSE

  Ακολουθία παλμών Single Shot FSE

  Ακολουθία παλμών Driven Equilibrium FSE

  Ακολουθία παλμών Inversion Recovery (IR)

  Ακολουθία παλμών STIR

  Ακολουθία παλμών FLAIR

  Ακολουθία παλμών Real IR

  Ακολουθία παλμών Black Blood IR

  Είδη ακολουθίας παλμών Gradient Echo (GE)

      Σταθερή κατάσταση (steady state)

      Σήματα στον μαγνητικό συντονισμό

  Ακολουθία παλμών Spoiled GE

      3D volume interpolated GE

  Ακολουθία παλμών Rewound GE

  Ακολουθία παλμών Steady state free precession (SSFP) GE

      Ακολουθία παλμών DESS

  Ακολουθία παλμών Fully rewound GE

  Ακολουθία παλμών Fast GE

      Ακολουθία παλμών 3D Fast GE

  Ακολουθία παλμών Multiecho GE
  Καταστολή ιστών με ακολουθία παλμών IR

  Τεχνική χημικού προκορεσμού (chemical pre-saturation)

      Τεχνική SPIR

      Τεχνική SPAIR

      Εφαρμογές

  Τεχνική εκλεκτικής διέγερσης (selective excitation)

  Τεχνική Dixon

  Tεχνική χωρικού προκορεσμού (spatial pre-saturation)

  Tεχνική magnetization transfer contrast (MTC)
  Φαινόμενα ροής

  Απώλεια σήματος λόγω ροής

      Κενά ροής (flow voids) σε SE ακολουθία

      Μείωση της συμφασικότητας λόγω ροής

      Τυρβώδης ροή

      Μείωση της συμφασικότητας στο voxel

  Ενίσχυση σήματος λόγω ροής

      Φαινόμενο time of flight (TOF)

      Φαινόμενο entry slice

      Τεχνική χωρικού προκορεσμού (spatial pre-saturation)

      Τεχνική αντιστάθμισης της ροής (gradient moment nulling: GMN)

  Μαγνητική Αγγειογραφία (MRA)

  TOF-MRA

      2D TOF-MRA

      3D TOF-MRA

      Βελτιστοποίηση της TOF-MRA

  Fresh blood imaging

  PC-MRA

      Βελτιστοποίηση της PC-MRA

  CE-MRA

      Χρονισμός λήψης δεδομένων

      Επιλογές πλήρωσης Κ-χώρου

      Βελτιστοποίηση της CE-MRA

      Δυναμική απεικόνιση

      Blood pool MRA

  Black blood imaging

  Steady state free precession (SSFP) MRA

  Εφαρμογές MRA

  Επεξεργασία εικόνων MRA
  Τεχνικά σφάλματα λόγω κίνησης

      Εναλλαγή αξόνων φάσης και συχνότητας

      Χρήση τεχνικής ελέγχου αναπνευστικής κίνησης

      Χρήση καρδιακού συγχρονισμού

      Χρήση τεχνικών πλήρωσης του Κ-χώρου

      Αύξηση του αριθμού των διεγέρσεων (NEX)

      Χρήση τεχνικής χωρικού προκορεσμού

      Χρήση τεχνικής αντιστάθμισης της ροής (GMN)

  Τεχνικό σφάλμα αναδίπλωσης (aliasing)

      Εναλλαγή αξόνων φάσης και συχνότητας

      Αύξηση του FOV

      Χρήση τεχνικής no phase wrap

      Χρήση τεχνικής χωρικού προκορεσμού

      Χρήση πηνίου επιφανείας

  Τεχνικό σφάλμα χημικής μετατόπισης πρώτης τάξης

  Τεχνικό σφάλμα χημικής μετατόπισης δεύτερης τάξης

  Τεχνικό σφάλμα truncation

  Τεχνικό σφάλμα μαγνητικής επιδεκτικότητας (susceptibility)

  Τεχνικό σφάλμα cross talk

  Τεχνικό σφάλμα zipper

  Τεχνικό σφάλμα μαγικής γωνίας (magic angle)
  Λόγος σήματος προς θόρυβο (SNR)

      Χρόνος TR

      Χρόνος ΤΕ

      Γωνία πρόσπτωσης

      Μέγεθος του voxel

      Αριθμός διεγέρσεων (NEX)

      Εύρος συχνοτήτων δέκτη rBW

      Είδος και θέση πηνίου

      3D τεχνική

      Ένταση μαγνητικού πεδίου

  Λόγος αντίθεσης προς θόρυβο (CNR)

  Χωρική διακριτική ικανότητα

      3D τεχνική

      Ακολουθία FSE

  Χρόνος συλλογής δεδομένων

      Half Fourier

      Reduced matrix

      Rectangular FOV

      Aνατομική κάλυψη σε 2D multislice τεχνική

  Αντιστάθμιση της ποιότητας

      Βήματα βελτιστοποίησης

  Μέρος ΙΙ. Προχωρημένα θέματα

  Τεχνικές παράλληλης απεικόνισης στο πεδίο εικόνας

      SENSE

      mSENSE

  Τεχνικές παράλληλης απεικόνισης στον Κ-χώρο

      GRAPPA

  k-t BLAST και k-t SENSE

  Ποιότητα εικόνας
  Τροχιές πλήρωσης του Κ-χώρου

  Single Shot EPI

  Multishot EPI

      Ακολουθία παλμών PRESTO

  Εφαρμογές

  Αντίθεση και τυπικές τιμές παραμέτρων

  Πλεονεκτήματα

  Μειονεκτήματα

  Ακολουθία παλμών GRASE
  Πλεονεκτήματα

  Περιορισμοί και λύσεις

      Αυξημένο SAR

      Ανομοιογένεια του πεδίου B1 των ΡΣ

      Αλλαγές στην αντίθεση των ιστών

      Αυξημένη μαγνητική επιδεκτικότητα

      Αυξημένη χημική μετατόπιση

      Αυξημένος ακουστικός θόρυβος
  Απεικόνιση μοριακής διάχυσης (DWI)

      Φαινομενικός συντελεστής διάχυσης (ADC)

      Είδη τεχνικών DWI

      Ακολουθίες παλμών στην DWI

      Κλινικές εφαρμογές

  Απεικόνιση αιματικής διήθησης (PWI)

      Dynamic susceptibility contrast MRI (DSC-MRI)

      Dynamic contrast enhancement MRI (DCE-MRI)

      Arterial spin labelling (ASL)

      Κλινικές εφαρμογές

  Λειτουργική μαγνητική απεικόνιση (fMRI)

      Κλινικές εφαρμογές

  Απεικόνιση μαγνητικής επιδεκτικότητας (SWI)

      Κλινικές εφαρμογές

  Φασματοσκοπία μαγνητικού συντονισμού (MRS)

      Φασματοσκοπία στοιχειώδη όγκου (SVS)

      Φασματοσκοπική απεικόνιση μαγνητικού συντονισμού (MRSI ή CSI)

      Κλινικές εφαρμογές
  Μαγνήτης

      Πηνία εξομάλυνσης

      Θωράκιση

  Σύστημα ραδιοσυχνότητας

      Πηνία επιφανείας

      Πηνία όγκου

      Πηνία κυκλικής πόλωσης

      Πολυκάναλα πηνία (phased array coils)

  Πηνία βαθμίδας

      Ρεύματα εξ επαγωγής
  Βιοεπιδράσεις στατικού μαγνητικού πεδίου

  Βιοεπιδράσεις ραδιοσυχνοτήτων

      Παλμός VERSE

  Βιοεπιδράσεις χρονικά μεταβαλλόμενων βαθμιδωτών πεδίων
  Απαντήσεις στους ελέγχους κατανόησης και στις ερωτήσεις ανασκόπησης

  Ακρωνύμια

  Γλωσσάριο και συντομογραφίες

  Αλφαβητικό ευρετήριο όρων

  • Παραγγελία έντυπου βιβλίου

   Το βιβλίο και ο κωδικός για το web companion στέλνονται με αντικαταβολή. Τα βιβλία αποστέλλονται εντός 24 ωρών μέσω ΕΛΤΑ και ο χρόνος παράδοσης είναι συνήθως 3-6 εργάσιμες ημέρες.

  • Δωρεάν έξοδα αποστολής

   Για λίγες ημέρες ακόμα: παραγγείλτε το βιβλίο τώρα και κερδίστε τα έξοδα αποστολής!

   Παραγγελία έντυπου βιβλίου

  Κάντε μας Like στο Facebook!

  Κάντε μας "Like" στην σελίδα μας στο Facebook και μάθετε πρώτοι όλα τα νέα και τις προσφορές.